- دکتر مرتضی فرهادی - http://mortezafarhadi.ir -

با تبسم و با رشته ای نخ

متن مصاحبه با مولف و پژوهشگر کتاب موزه هایی در باد