- دکتر مرتضی فرهادی - http://mortezafarhadi.ir -

زنان در عرصه تعاون مشارکت زنان روستایی و ایلی ایران درگروههای«یاریگر» وسازمانهای_تعاون_سنتی