- دکتر مرتضی فرهادی - http://mortezafarhadi.ir -

زنان در عرصه تعاون مشارکت زنان روستایی و ایلی ایران در گروههای«یاریگر» و سازمانهای تعاون سنتی