- دکتر مرتضی فرهادی - http://mortezafarhadi.ir -

ریشه های یاریگری و مشارکت در اندیشه و زندگی ایرانیان