- دکتر مرتضی فرهادی - http://mortezafarhadi.ir -

آسیب شناسی پژوهشهای فرهنگ عامیانه ولزوم مردم نگاری و مردم شناسی دانش و فن آوریهای عامیانه و کارابزارهای سنتی در ایران