- دکتر مرتضی فرهادی - http://mortezafarhadi.ir -

کار و زمان در منشور شعر و کار کارستان پروین