- دکتر مرتضی فرهادی - http://mortezafarhadi.ir -

حضور آب در آئینه های ایرانی

اشاره: اهمیت فوق العاده«آب» در جغرافیا و زندگی و معیشت ایرانیان از سوئی،واهمیت آن در فرهنگ و آئین های مذهبی آنان،از دیر باز تا کنون،سبب شده است که نام و نماد آب در بسیاری از آئین ها وبارورها و دست ساخته ها و دست یافته های ایرانی، جایی در خور و حضوری ازلی داشته باشد.جشن های «آب» و آئینه های پیوسته با «آب خواهی» و «باران خواهی» بی گمان درگذشته – در سرزمینی که به درستی«تمدن کاریزی» نامیده شده – از کمیت و کیفیت ویژه ای بر خوردار است. این نوشته به دنبال بیان تقدس و حرمت آب در آئین های تاریخی و شناخته شده نیست.بلکه در جستجوی حضور عینی ونمادی این «بن مایه آفرینش» در باز مانده و بقایای آئین ها، باورها و دست ساخته ها ودل پرداخته های پیش از تاریخی ایران می باشید.

برای دریافت مقاله به فایلPDFپیوست مراجعه فرمایید.