- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

نامه كمره

 نامه كمره

جلد اول: جغرافيا و جغرافياي تاريخي كمره و معناشناسي نام برخي جايها (شهرستان خمين)

جلد دوم: چند برش در فرهنگ كشاورزي و دامداري كمره

نويسنده:مرتضي فرهادي

ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ اميركبير

جلد اول: 371 صفحه، جلد دوم: 374، 2200 نسخه

چاپ اول

تاريخ نشر:01/10/69

قيمت پشت جلد :3500 ريال

محل نشر:تهران –