- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

واره؛ گمنام و بی آوازه با صد نام و آوازه «رساله‏ای در باب تاریخ نوعی تعاونی کهن و زنانه»