- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

«واره» یا نوعی تعاون سنتی کهن و زنانه در ایران و علل تداوم آن