- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

مازنجبیل؛ نشانه شناسی و ردیابی فرهنگی «نگاهی مردم شناختی در گلیمینه های کورکی»