- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

انواع باران در فرهنگ و گویش «سیرجان» و چند شهر پیرامون آن