- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

«بارانخواهی» در میان عشایر سیرجان و بافت