- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

نقش «میش» در هنرهای کلامی و ادبیات عامیانه عشایر و ایلات سیرجان و چند شهر پیرامون آن