- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

نقد موزه هایی در باد

جلال الدین رفیع فر، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی ایران