- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

نگاهی به انواع گله وشبان و یاریگری در ایران