- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

ساخت های جهانی همکاری همه گاهی و همه جایی بودن انواع جوهری یاریگری و مشارکت