- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

پیشنهادهایی برای احیاء قنوات و مسایل آب و آبیاری