- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

«ترانه های کار» کارآوای از یاد رفته کارورزان و استادکاران