- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

مدح درخت سنجد (شعر)

شعری از استاد مرتضی فرهادی مربوط به چهار دهه پیش،از مجموعه اشعار« درفصل های خندۀ دشوار»

به مناسبت هفتۀ درخت کاری

سنجد درختی است زیبا، با ویژگیهای کمیاب، با برگ های نقره فام . گل های زرد و کوچک و معطر، در کردستان یه نام «سرین چک» در اطراف تهران«پستنک» و «پستانک» و درمناطق ترک زبان«ایده» نامیده می شود.

1489167211022-1597780307 [1] 1489167259456-1322987255 [2]14891672888161371246431 [3]