کارنامه

فهرست تفصیلی آثار:

الف. کتاب‏ های چاپ شده

ـ در فصل های خنده دشوار (مجموعة شعر)، تهران ، ۱۳۵۷، انتشارات شب شکن .

ـ نامه کمره (دو جلد)، جلد اول (جغرافیا و جغرافیای تاریخی و معناشناسی نام برخی جای ها، جلد دوم (چند برش در فرهنگ کشاورزی و دامداری شهرستان کمره ) تهران ۱۳۶۹، امیرکبیر.

ـ نگاهی به اهمیت و پیشینة کبوترخانه های ایران ، تهران ، ۱۳۷۲، جشنوارة هنری ادبی روستا.

* فرهنگ یاریگری در ایران(درآمدی بر مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون در ایران )، جلد اول (یاریگری در کشت کاری و آبیاری ). تهران ، ۱۳۷۳، مرکز نشر دانشگاهی . برنده جایزه نخست نهمین جشنواره روستا (وزارت جهاد سازندگی ) و کتاب برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی در زمینه علوم اجتماعی و کتاب برجسته هفتمین دوره کتاب های برگزیده دانشگاه های کشور، از سوی دانشگاه تهران .

 * موزه هایی در باد(رساله ای در باب مردم شناسی هنر)، تهران ، ۱۳۷۷٫ دانشگاه علامة طباطبایی . پژوهش برگزیده فرهنگی سال در زمینة مردم شناسی و تاریخ هنر. کتاب برجسته هشتمین دورة معرفی کتابهای برگزیدة دانشگاه تهران .

– موزه های بازیافته (گمانه زنی هایی در فرهنگ عشایر و روستائیان سیرجان ، بافت ، بردسیر و شهر بابک استان کرمان ). تهران ، ۱۳۷۸، انتشارات کرمان شناسی.

 * واره نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران ، درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون و مشارکت مردمی ،تهران ، ۱۳۸۰٫ معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد کشاورزی . کتاب برگزیده بیستمین دورة کتاب سال جمهوری اسلامی در زمینة علوم اجتماعی .برنده جایزه و دیپلم افتخار سومین جشنواره ملی زن و روستا (عذرا).

 ـ کشتکاری و فرهنگ ،چون و چراهایی بر کشاورزی صنعتی و شیوه های سنتی بهورزی و بهداری و توان بخشی زمینی در ایران .تهران ، ۱۳۸۲٫ موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی .

– انسانشناسی یاری گری، تهران، ۱۳۸۸ ، نشر ثالث.

ب. کتاب‏ های در دست انتشار

– فرهنگ یاریگری در ایران؛ جلد دوم

– انسان شناسی جنگ

– صنعت بر فراز سنت؛ یا در برابر آن

 مقاله های چاپ شده

    الف ـ فصلنامه ها و سالنامه های تخصصی

 1. «گونه شناسی یاوری ها و یاریگری های سنتی در ایران »، نامة علوم اجتماعی ، دوره جدید، ش ۱ (پاییز ۱۳۶۷) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 2. «آیا کشاورزان ایرانی تکرو هستند؟»، فصلنامه تعاون روستایی و کشاورزی ، ش ۳ و ۴ (زمستان و بهار ۱۳۶۷). سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران .
 3. «بُنه شناسی (پیشینه پژوهش ، نقد آرا در چگونگی پیدایش بنه). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۱۵ (زمستان ۱۳۶۸).معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
 4. میان عشایر سیرجان و چند شهر پیرامون آن»، فصلنامه عشایری ذخایرانقلاب ، ش ۵ (زمستان ۱۳۶۷)، دبیرخانه شورای عالی عشایر ایران .
 5.  «واره ، گمنام و بی آوازه با صد نام و آوازه  (رساله ای در باب تاریخ نوعی تعاونی کهن و زنانه )، نامة علوم اجتماعی ، دوره      جدید، جلد دوم شماره ۲ (تابستان ۱۳۷۰).
 6. راه دانش (فصلنامه تحقیقات فرهنگی ـ هنری استان مرکزی )، ش ۳ و ۴ (پاییز و زمستان ۱۳۷۴). اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان مرکزی .
 7. «نقش میش در هنرهای کلامی و ادبیات عامیانه عشایر سیرجان و چند شهر پیرامون آن ». فصلنامه هنر، ش ۱۱ (تابستان ۱۳۶۵)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
 8. «بیل گردانی(آخرین بازمانده یک ورزش پهلوانی و آیینی در ایران ». فصلنامة ورزش ، ش۷، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران .
 9. «واره و دلایل تداوم آن ». فصلنامة علوم اجتماعی ، سال اول ، ش ۱ و ۲ (پاییز و زمستان  ۱۳۷۰).
 10. «بُرّابُرّی : رقابتی که به یاریگری می انجامد». فصلنامة رشد آموزش علوم اجتماعی ، ش ۲ (زمستان ۱۳۶۸)، دفترتحقیقات و برنامه ریزی و تالیف کتب درسی .
 11. «نقش مازنجیل : نشانه شناسی و ردیابی فرهنگی نقشی از نقش و نگارهای گلیمینه های طایفه کورکی». نامه فرهنگ ایران ،دفتر دوم (۱۳۶۵)، بنیاد نیشابور.
 12. «کشتآدوری (خاروابسته )». مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه (۱۹ـ۲۱ آذر۱۳۷۰). تهران ، ۱۳۷۳،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اجتماعی دانشگاه ها (سمت).
 13. دگریاری و خودیاری در جشن میان بهار در اسک لاریجان آمل ». فصلنامة رشد علوم اجتماعی ، ش ۳ (بهار ۱۳۶۹)، دفترتحقیقات و برنامه ریزی و تالیف کتب درسی .
 14. «وره، نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در کمره ». نامة فرهنگ ایران ، دفتر سوم (۱۳۶۸)، بنیاد نیشابور.
 15. «بُنه  شناسی (تعاریف و گونه شناسی )». فصلنامة تحقیقات جغرافیایی ، ش ۲۴ (بهار ۱۳۷۱).
 16. «تقویم  آب و هوایی در ایلات و عشایر سیرجان ، بافت و میمند شهر بابک». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دوره اول ش ۲ و ۳ (زمستان ۱۳۶۹ و بهار ۱۳۷۰)، دانشگاه  شهید باهنر کرمان .
 17. «نقش و نگارهای گلیمینه های طایفه کورکی از ایل قرایی سیرجان و بردسیر». فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب ، ش ۱۲،(پاییز ۱۳۶۹).
 18. «خمین و کمره در سفرنامه ها». فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، ش ۴، سال پنجم (زمستان۱۳۶۹)، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .
 19. «انواع خودیاری و گونه آمیزی های آن ». فصلنامه رشد علوم اجتماعی، ش ۵ (پاییز ۱۳۶۹). دفتر تحقیقات و برنامه ریزی وتالیف کتب درسی .
 20. «مشکه  سازی و مشکه زنی در چهارده روستای کمره »، فرهنگ ایران زمین ، جلد بیست و هشتم ، تهران ۱۳۶۸٫
 21. زمینه های فرهنگی در منابع طبیعی و لزوم بازنگری به مسائل اجتماعی در منابع طبیعی ، سمپوزیوم مسایل اجتماعی درمنابع طبیعی (اسفند ۶۹). معاونت امور اجتماعی وزارت  جهاد سازندگی.
 22. «کبوترخانه های ایران، اعجاز معماری و خلاقیت در کار کشاورزی». ایران زمین ، سال دوم، ش ۳ و ۴ (تابستان ۱۳۷۲).معاونت امور سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 23. «واره ، نوعی تعاونی سنتی و زنانه ». فصلنامه رشد علوم اجتماعی ، ش ۶ و ۷ (زمستان      ۱۳۶۹ و بهار ۱۳۷۰).
 24. «معرفی ابزارها در مجموعة سنگ نگاره های صخره ای نو یافته در تیمره». فصلنامه راه دانش ، ش ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۷۵). اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی.
 25. «نیمه  ور، کهنسال نام آور»، فصلنامه راه دانش . ش ۷ و ۸ (پاییز و زمستان ۱۳۷۵).
 26. «ترانه های کار مشک زنی در روستاهای کمره ». فصلنامه راه دانش ، ش ۹ و ۱۰ (بهار و تابستان ۱۳۷۶).
 27. «مختصات شیئی مقدس و اصل همربایی قطب های همنام ، مصادیق : شیر، آب ، آتش و سفیدمانی درفرهنگ ایرانی ».نمایة پژوهش ، ش ۷ و ۸ (پاییز و زمستان ۱۳۷۷).
 28. «موزه هایی در باد، معرفی مجموعة عظیم سنگ نگاره های نویافته تیمره ». فصلنامه علوم      اجتماعی ش ۷ و ۸ (پاییز و زمستان ۱۳۷۴). دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
 29. «لایروبی و جشن پایان لایروبی و حکومت زنان در توجه غاز سامن ملایر». فصلنامه رشد علوم اجتماعی . ش ۱۷ (پاییز۱۳۷۲).
 30. «نظریه های همکاری در کار اندیشه ورزان و دانشمندان علوم اجتماعی و دلایل کم توجهی نسبی  به آن ». فصلنامه تعاون روستایی و کشاورزی . ش ۱٫ ۲  (تابستان و پاییز ۱۳۷۴).
 31. «چوم سوزان ، سازمان سنتی مبارزه با سرماهای نابهنگام در روستاهای الیگودرز، سمیرم ، شهرکرد و نجف آباد». فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، ش ۳۱ (زمستان ۱۳۷۲).
 32. «صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن ؟». مقالات منتخب فرهنگ و توسعه . ج ۲، سمینار فرهنگ و توسعه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی .
 33. «شهرستان محلات ، کانونی تاریخی با جاذبه های بسیار در پیرامون اراک ». فصلنامه راه دانش. ش ۱ و ۲ (بهار و تابستان ۱۳۷۴).
 34. «مشارکت زنان روستایی و ایلی ایران در گروه های یاریگر و سازمان های تعاونی سنتی ». فصلنامه  اقتصاد کشاورزی وتوسعه . سال سوم (بهار ۱۳۷۴).
 35. «رفتارهای یاریگرانه جانوران ». فصلنامه تعاون روستایی و کشاورزی . ش ۳ و ۴ (تابستان و پاییز ۱۳۷۴).
 36. «برخی روش های پیشگیرانه در دانش عامیانه در میان عشایر و روستاییان استان کرمان ». کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران . (۱۱ و ۱۴ مهر ماه ۱۳۷۱).
 37. «سنگ  نگاره های سه جانور منقرض شده در نقوش ما قبل تاریخی و نویافته تیمره ». راه پژوهش . ش ۶ و ۷ (پاییز ۱۳۷۴).معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی .
 38. «کبوترخانه های اصفهان در منابع خارجی». مجله باستان شناسی و تاریخ . سال هشتم . ش ۱۵ (پاییزو زمستان ۷۲). مرکزنشر دانشگاهی.
 39. «انواع باران در فرهنگ و گویش سیرجان و چند شهر پیرامون آن ». نشریة دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی . دوره سوم ش ۱ (بهار ۱۳۷۱). دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 40. «مشک  سازی و مشک زنی در روستاها و ایلات و عشایر سیرجان و چند شهر پیرامون آن». فصلنامه  کرمان . ش ۱۹(زمستان ۱۳۷۴). مرکز کرمان شناسی.
 41. «گمانه ها و چون و چراهایی بر دیدگری های نقوش صخره ای تیمره ». فصلنامة علوم اجماعی.ش ۹ (پاییز ۱۳۷۶).دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی .
 42. «آسیب شناسی پژوهش های فرهنگ عامیانه و لزوم مردم نگاری و مردم شناسی دانش ها و فن آوری های عامیانه و کارابزارهای سنتی در ایران ». فصلنامه علوم اجتماعی . ش ۵ و ۶ (پاییز و زمستان ۱۳۷۳) دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
 43. «گزارش اجمالی و مقدماتی یک کشف ». تحقیق در علوم انسانی . ش ۱ (بهار ۱۳۷۵). نشریة معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی.
 44. «گزارش سنگ نبشته های تنگ غرقاب گلپایگان . نامواره دکتر محمود افشار. جلد نهم (۱۳۷۵). بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار.
 45. «معرفی نقوش صخره ای نویافته در سیرجان و شهر بابک». فصلنامه میراث فرهنگی . ش ۱۷ (بهارو تابستان ۱۳۷۶).سازمان میراث فرهنگی.
 46. «بحران محیط زیست در ایران و لزوم بازنگری به دانش های بومی و راهکارهای فرهنگ ملی ». نمایة پژوهش ، ش ۱۵ و۱۶ (پاییز و زمستان ۷۷)،(ویژه دانش ها و فن آوریهای سنتی).
 47. «ماکیان داری سنتی در روستای کمره ». فصلنامه راه دانش ، ش ۱۵ و ۱۶ (پاییز و زمستان ۷۷).
 48. «چون و چراهایی بر نظریة تکروی و فردگرایی تاریخی ایرانیان و به ویژه کشاورزان ایرانی». مجموعه مقالات سمیناربررسی علل و عوامل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی ، تهران ، ۱۳۷۹، انتشارات باز.
 49. «ترانه های کار، کار آوای فراموش شده کارورزان و استادکاران». فصلنامه علوم اجتماعی، ش ۱۱ و ۱۲ (پاییز و زمستان ۱۳۷۹)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
 50. «مال: تعاونی سنتی دامداری در عشایر ایران ». فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب ، دوره جدید، ش ۲۷ و ۲۸ (پاییز وزمستان ۱۳۷۹).
 51. «گله و شبان و یاریگری در چرانیدن دام چکنه در ایران ». فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، ش ۵۸ و ۵۹ (پاییز و زمستان ۱۳۷۹).
 52. «لیلان کانون روستاهای ارمنی نشین کمره ». آپاگا، فصلنامه پژوهشی ایران شناسی و ارمنی شناسی . ش ۱ و ۲ (بهار وتابستان ۱۳۷۹).
 53. «نقد  آراء در تعریف و نظریه های گونه شناسی یاریگری ». نامة انسان شناسی ، ش ۱ (بهار و تابستان ۱۳۸۱)، انجمن انسان شناسی ایران.
 54. «تیلون دادن، آرنگ سازی و گیرماسه (تیره گری و روشنگری آب)». دو شگرد کمتر شناخته شده در کشاورزی سنتی ایران ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، س ۹، ش ۳۳ (بهار ۱۳۸۰) وزارت کشاورزی .
 55. «آیا کشاورزی ایرانی بدوی است ؟». فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، س ۹ ش ۳۵ (پاییز۱۳۸۰) وزارت جهادکشاورزی.
 56. «آدمی گری و یاریگری ، واقعیت ها و ضرورت ها و پیشینه یاریگری (همکاری ، مشارکت ) درتاریخ آدمیان . فصلنامه علوم اجتماعی ، ش ۱۵ و ۱۶ (پاییز و زمستان ۱۳۶۱).
 57. «فضای مفهومی مشارکت (هم معنایی و ناهم معنایی یاریگری با مشارکت و همکاری و تعاون )». فصلنامه علوم اجتماعی ،ش ۱۹ (پاییز ۱۳۸۱).
 58. «نگاهی به مشارکت های سنتی زنان ایرانی با محور اصلی همیاری (همیاری همگرا و واگرا)».زن و فرهنگ (مجموعه مقالاتی در بزرگداشت یکصدمین سال تولد بانو مارگارت مید). به کوشش محمد میرشکرایی ـ علیرضا حسن زاده ، تهران ،۱۳۸۲، سازمان میراث فرهنگی، نشر نی.
 59. «مدخل بُنه». دانشنامة جهان اسلام ، جلد چهارم، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی۱۳۷۷٫
 60. «مدخل بُنه». دایرة المعارف بزرگ اسلامی ، جلد دوازدهم(برمکیان ـ بوسنوی )، تهران ،۱۳۸۳، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
 61. «ساخت های جهانی همکاری». فصلنامه علوم اجتماعی، ش ۲۶ (بهار ۱۳۸۳)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامة طباطبایی.
 62. «فرهنگ هواشناسی و گاه شماری کمره ای»، کتاب فصل ، شماره ۴ (بهار ۱۳۶۰
 63.  «مدخل تعاون»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی ، جلد پانزده (۱۳۸۷)، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
 64. «سواد و کتاب در کمره» (مروری بر مکتبخانه، آموزشگاه های جدید، کتاب و رسانه در کمره)،فصل نامه را دانش، شماره ۲۱ و ۲۲ (بهار و تابستان ۱۳۷۹)، اداره کل ارشاد اسلامی استان مرکزی. همچنین در:
 65. فصلنامه  رشد علوم اجتماعی، دوره ۱۱، شماره ۳۶ ( پاییز ۱۳۸۶).
 66. «گیاه مردم نگاری گیاهان خود روی کمره»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۳۴ و ۳۵ (تابستان و پاییز ۱۳۸۵)، ویژه نامه گیاه مردم شناسی.
 67. «نوبر نارس گیاه مردم شناسی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۳۴ و ۳۵ (تابستان و پاییز ۱۳۸۵)، ویژه نامه گیاه مردم شناسی.
 68. «قالیچه های گل برجسته دره جوزان ملایر»، نامه انسان شناسی، شماره ۵ (بهار و تابستان      ۱۳۸۳)، انجمن انسان شناسی.
 69. «ترانه  کمیاب گرانسالی، کشف یا خلق؟» فصلنامه فرهنگ مردم (ویژه نامه دکتر علی بلوک باشی)،شماره ۲۷ و ۲۸ ( بهار ۱۳۸۸).
 70. بررسی الگوی زمانی چرا در البرز شرقی”، مقاله مشترک با دکتر حسین بارانی، منابع طبیعی ایران، شماره ۱ و ۲ (بهار و تابستان ۱۳۸۲) ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 71. «بازتاب  آموزه های دینی در فرهنگ ایرانی و بنیادهای دگر یار ناهمتراز»، فصلنامه علوم اجتماعی،شماره ۴۶ (پاییز ۱۳۸۸).

ب ـ مقالات چاپ شده در ماهنامه تخصصی:

 1. فرهنگ یاری در باغداری «. ماهنامه سنبله . ش ۳ـ۴ (مرداد ـ مهر) ۱۳۶۷ (سه مقاله).
 2. «انهدام  منابع سنتی آب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از آن ». ماهنامه جهاد. ش۱۱۵ـ۱۱۶ (بهمن و اسفند ۶۷ وفروردین ۶۸). (دو مقاله ).
 3. «کبوترخانه  های ایران ». ماهنامه سنبله . ش ۷ و ۸ (بهمن و اسفند ۱۳۶۷٫ (دو      مقاله)
 4. «فرهنگ یاری در کشتکاری ». ماهنامه جهاد. ش ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ (بهمن و اسفند ۶۴ و فروردین۶۵)، وزارت جهادسازندگی (سه مقاله).
 5. «عروسی  آب». ماهنامه آبزیان . ش ۴ (اردیبهشت ۱۳۶۴). و همچنین در: ماهنامه سیر و سیاحت . سال دوم . ش ۲ (اردیبهشت ۱۳۶۸).
 6. «جغرافیای تاریخی کمره». ماهنامه آینده . سال دهم . ش ۱۰ و ۱۱ (دی و بهمن ۱۳۶۳) و سال دوازدهم، ش ۱۰ (دی ۱۳۶۵) (دو مقاله).
 7. «تقویم  آب و هوایی در کمره ». ماهنامه چیستا، سال چهارم . ش ۱ (شهریور ۱۳۶۵).
 8. «فرهنگ یاری در آبیاری ». ماهنامه جهاد. ش ۹۷ و ۹۸ (فروردین و خرداد ۱۳۶۶). (دو مقاله).
 9. «سده سوزان در ایلات و عشایر سیرجان و چند شهر پیرامون آن ». ماهنامه فروهر، ش ۸ و      ۹ (دی و بهمن ۱۳۶۲).(دو مقاله).
 10. «کارگزاران و سازمان های سنتی آبیاری در ایران ». ماهنامه جهاد. ش ۱۰۷ و ۱۰۸ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷).(دو مقاله). و همچنین در: ماهنامه آبزیان . ش ۴ و ش ۹ (۱۳۷۲).
 11. «حضور آب در آئینه های ایرانی ». ماهنامه آبزیان . ش ۳ (فروردین ۱۳۶۴).
 12. «یاریگری ها و تعاون های سنتی در زمینه آب و آبیاری در ایران ». ماهنامه زیتون . ش ۳۷ و ۴۴ و ۴۵ (مرداد و اسفند۱۳۶۳ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۴). وزارت کشاورزی (سه مقاله).
 13. «محاسن قنات و راه های سنتی استفاده زراعی از آب های زمستانه چشمه ها و کاریزها». ماهنامه جهاد. ش ۱۲۱ (مهر۱۳۶۸).
 14. «باران خواهی در میان عشایر سیرجان و بافت و بردسیر و میمند شهر بابک ». ماهنامه آینده. سال یازدهم . ش ۱ـ۳(فروردین ـ خرداد ۱۳۶۴).
 15. «قنات  تمام آفتابی و گمانه ای در چگونگی آفرینش کاریز در ایران». ماهنامه آبزیان . ش ۵ (خرداد ۱۳۶۴).
 16. «کبوترخانه های کمره ». ماهنامه سنبله . ش ۱۷ و ۱۸ (فروردین و خرداد ۱۳۶۹) (دو مقاله).
 17. «ماشین های آبی و استفاده های غیرزراعی از آب های زمستانه چشمه ها و کاریزها». ماهنامه جهاد. ش ۱۲۱ (مهرماه ۱۳۶۸).
 18. «ابر، در گویش عشایر و روستاییان سیرجان و بافت و میمند شهر بابک ». ماهنامه فروهر. ش ۱ و ۲ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۶).
 19. «پیش  بینی آب و هوا، در میان عشایر و روستاییان سیرجان و بافت و میمند شهر بابک ».      ماهنامه چیستا. سال سوم . ش ۸(اردیبهشت ۱۳۶۵).
 20. «باد، در فرهنگ و گویش عشایر و روستاییان سیرجان و بافت و میمند شهر بابک ». ماهنامه  مفید. ش ۱۸ (آبان ۱۳۶۶).
 21. «بند کهن نیمه ور و تاسیسات آبیاری سنتی آن ». ماهنامه آبزیان . ش ۸ (تیر ۱۳۷۰).
 22. «گیاهان و درختان مقدس در فرهنگ ایران ». ماهنامه آینده . سال نوزدهم . ش ۳ و ۴ (تیر ـ شهریور ۱۳۷۲).
 23. «نیمه ور و کشاورز نیمه وری که می خواهد دنبه ها را از پشت میش های ایرانی بردارد».سنبله . ش ۵۲ (شهریور ۱۳۷۲).
 24. «روی  آوری به کشاورزی سنتی ». ماهنامه سنبله . ش ۶۳ (مرداد ۱۳۷۳).
 25. «زور و زر». ماهنامه سنبله . ش ۶۴ (شهریور ۱۳۷۲).
 26. «شیوه های توان بخشی زمین … (انواع کود دامی )». ماهنامه سنبله . ش ۶۵ (آبان ۱۳۷۳).
 27. شیوه های توان بخشی زمین در کشاورزی سنتی ». ماهنامه سنبله . ش ۶۸ (بهمن ۱۳۷۳).
 28. «تحلیلی مردم شناختی از نقش و نگارهای گلیمینه های طایفة کورکی ». کتاب ماه هنر. ش ۱      (مهر ۱۳۷۷).
 29.  «واره»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۶ (شهریور۱۳۸۷).
 30.  «بازتابیده یاریگری در زبان و ادب فارسی (مشارکت در فرهنگ ایرانی)»، کیهان فرهنگی، شماره ۲۸۲ و ۲۸۳ (فروردین و اردی بهشت  ۱۳۸۹).

گفتگوهای علمی

 ـ «مشارکت های سنتی زنان ، الگویی برای گسترش تعاونی ها». زن روز، (ویژه نامه )، شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۷۲، صص ۴۴ ـ ۴۷٫

 ـ «کاشف حقیقی واکسیناسیون کیست ؟». نوآوران . ش ۳۷ (مرداد و شهریور ۱۳۶۸). سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران .

 ـ مسعود رضوی . «زندگی ، هنر و پژوهش ، (مصاحبه درباره دو کتاب موزه هایی در باد و فرهنگ یاریگری در ایران )»، نمایة پژوهش ، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۶)، صص ۵۴ـ۶۴٫

 ـ «با تبسم و با رشته ای نخ ». کتاب ماه هنر. ش ۱ (مهر ۱۳۷۷). صص ۲ـ۷٫

 ـ «چند پرسش یک دیدگاه (گفتگو با دکتر مرتضی فرهادی مولف کتاب فرهنگ یاریگری در ایران ». ماهنامه تعاون ، ش ۵۸(تیر ماه ۱۳۷۵)، صص ۲۸ ـ ۳۳٫

 ـ روشن رحمانی . «حکومت زنان (گفتگو با دکتر فرهادی مردم شناس ایرانی و استاد فریدون جنیدی )»، گاهنامة مردم گیا(گاهنامة علمی و عاموی فرهنگ مردم )، ش ۷ و ۸ (۱۳۷۶ / ۱۹۹۷)، شهر دوشنبه تاجیکستان ، صص ۱۸۶ ـ ۲۰۱٫

 ـ محمدعلی آزادیخواه ، «گمنام و بی آوازه با صد نام و آوازه ، گفتگوی محمدعلی آزادیخواه ،…» هفته نامة نگارستان ، سیرجان ،ش ۲۵۲ (شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۲) و ۲۵۳ (شنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۸۲).

 میزگرد

ـ علیرضا احمدخسروی . «دانش ها و فن آوری های مردمی در آیینه علم و تجربه صاحب نظران »، نمایة پژوهش ، ش ۱۳ و ۱۴(بهار و تابستان ۱۳۷۹)، صص ۴ ـ ۳۲٫

ـ کیانوش کیانی هفت لنگ . «عشایر و هویت ایرانی (۱)»، فصلنامة مطالعات ملی ، ش ۱۷ (۱۳۸۳)، صص ۲۶۵ ـ ۳۱۱٫

ـ کیانوش کیانی هفت لنگ.«عشایر هویت ایرانی (۲)»، فصلنامة مطالعات ملی ، ش ۱۸ (۱۳۸۳)