•مستند سرود دشت نیمور - کارگردان: محمدرضا مقدسیان، ۱۳۶۷
سرود دشت نیمه ور
مطالب مرتبط