غزل آب

سروده ای از دکتر مرتضی فرهادی که در مجله فردوسی شماره851 به تاریخ سه شنبه 22 اسفند ماه 1346 منتشر گردیده  بود. قاصد خوب خدایانی هم نمایی هم نمایانی گرچه افتادی به خاک پست آینه ی پاک شبانانی آشتی ساز میان سنجد و  سرو و صنوبر عاشق همسایگی چرخه بیدو بید مرجانی شاهد شرم بنفش […]

سروده ای از دکتر مرتضی فرهادی که در مجله فردوسی شماره851 به تاریخ سه شنبه 22 اسفند ماه 1346 منتشر گردیده  بود.

قاصد خوب خدایانی

هم نمایی هم نمایانی

گرچه افتادی به خاک پست

آینه ی پاک شبانانی

آشتی ساز میان سنجد و  سرو و صنوبر

عاشق همسایگی چرخه بیدو

بید مرجانی

شاهد شرم بنفش پونه های دشت

الفت انداز میان دشت ودهقانی

روح درجریان صدها سبزه زارانی

آب آذر کش!

آب پر آزرم!

آب سبز پاک!

حجله گاه و صحنه ی پرواز سنجاقک!

می شمارم ریگ هایت را

خود نمیدانی.

مطالب مرتبط