«ماکیان‌داری‌ سنتی‌ در روستای‌ کمره‌». راه‌ دانش‌ (فصلنامه‌ تحقیقات‌ فرهنگی‌ ـ هنری‌ استان‌ مرکزی‌)، ش‌ 3 و 4 (پاییز و زمستان‌ 1374).
فرهنگ ماکیانداری

فرهنگ،پدیده ای متشکل از عناصر کوچک بی شماری است که با یکدیگر در پیوند و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم هستند.به دلیل وجود این پیوندها و ارتباطات،برای شناخت فرهنگ هر قوم و ملتی بایستی کوچک ترین اجزاء و ویژگی های آن فرهنگ را شناخت و مورد ارزیابی قرار داد.در واقع تنها با شناخت اجزا و […]

فرهنگ،پدیده ای متشکل از عناصر کوچک بی شماری است که با یکدیگر در پیوند و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم هستند.به دلیل وجود این پیوندها و ارتباطات،برای شناخت فرهنگ هر قوم و ملتی بایستی کوچک ترین اجزاء و ویژگی های آن فرهنگ را شناخت و مورد ارزیابی قرار داد.در واقع تنها با شناخت اجزا و ارتباط عناصر هر فرهنگ می توان به شناخت نسبی از کل فرهنگ نایل آمد.

به همین دلیل در پژوهش های فرهنگی،هیچ امری بدون اهمیت و یا با درجه اهمیت کمتر نیست.چرا که ساده ترین و پیش پا افتاده ترین اجزای فرهنگ بر سایر عناصر- که ممکن است در نظر اول مهم جلوه نمایند- تاثیر گذارند.لذا برای شناخت رفتارهای انسانی،بایستی جزیی ترین مسایل را شکافت و در رابطه با سایر عناصر مورد بررسی قرار داد؛اهمیت تک نگاری های موجود نیز دقیقاً در همین نکته است زیرا انسان و رفتار انسانی،جدا از محیط، باورهار،هنجارها،ارززش ها و…. به هیچ عنوان قابل ارزیابی نمی باشد.

مقاله حاضر با نگاهی دقیق و نسبتاً جامع با موضوع فرهنگ ماکیان داری،برخی عقاید، آداب،باورها و…مردم منطقه کمره را مورد بررسی قرار داده است.

مقاله در پیوندPDFبپیوست می باشد

دریافت فایل PDF
مطالب مرتبط