زندگی نامه
  • دست شکسته حیرت

     دست شکسته حیرت تا خنجر خمیده، بر پشت کوهسار، نشیند. تا تشنه تفتیده ، خواب جلیل آب، ببیند. تا خسته میوه ی کالی ، از باغ خواب، بچیند. از پافتاده، تا جا، بر خنگ راهوار، گزیند.   دست شکسته حیرت، برگردنم گرانبار: این تشنه به چشمه رسیده، از چیست آب نمینوشد؟! این خسته فتاده به منزل ، با […]

  • نیم قرن معلم؛ مروری بر زندگی و فعالیت‏های علمی دکتر مرتضی فرهادی

    دکتر فرهادی از آن دست استادانی است که دغدغه تولید علم بومی را دارد. او ارزشِ کار تولیدی را هنگامی درخور توجه می داند که اکثریت روشنفکران ما به جای «مصرف کننده صرفِ تولیدات فرهنگیِ غربی» خودشان نیز کم و بیش تولیدکننده، منتقد و صاحب نظر باشند. از نظر وی کار اصیل و بدیع در […]