ادبیات عامیانه
  • موزه‌هاي بازيافته

    موزه‌هاي بازيافته موضوع: كرمان، واژه‌نامه‌ها، كرمان(استان)،اوضاع اقليمي، ايلات و عشاير، ايران، كرمان، وضع سياسي و اجتماعي. نويسنده:مرتضي فرهادي ويراستار:عبدالله ايراني ناشر: مركز كرمان‌شناسي. تاريخ نشر:26/08/78 محل نشر: کرمان. معرفي مختصر كتاب: اثر حاضر، پژوهشي است در فرهنگ آب و هوايي و دامداري عشاير و روستاييان سيرجان و بافت و بردسير و ميمند شهر بابك كه […]

آرشیو