توسعه
  • آیا کشاورزی ایران بدوی است
  • صنعت بر فراز سنت و یا در برابر آن

    برخورد شجاعانه کسانی که در مباحث توسعه، سهم سنت را هم لحاظ می‏کنند، سبب حیرت  دیگران می‏شود، آیا این یک مصیبت است؟ «س.ک.دیوپ» تاریخ علم، تاریخ زدودن بدیهیاتی است که همچون ادراک عادی سیر خورشید در آسمان،  آشکارتر از خود خورشید به نظر می‏رسیده است.یکی از این گونه بدیهیات، نظر کردن به  فرهنگ سنتی همچون […]

آرشیو