جغرافیا
  • نامه كمره

     نامه كمره جلد اول: جغرافيا و جغرافياي تاريخي كمره و معناشناسي نام برخي جايها (شهرستان خمين) جلد دوم: چند برش در فرهنگ كشاورزي و دامداري كمره نويسنده:مرتضي فرهادي ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ اميركبير جلد اول: 371 صفحه، جلد دوم: 374، 2200 نسخه چاپ اول تاريخ نشر:01/10/69 قيمت پشت جلد :3500 ريال محل نشر:تهران –

آرشیو