دگرياري
  • بازتاب آموزه هاي ديني در فرهنگ ايرانی و بنيادهاي دگريار ناهمتراز

    چکیده وقتي حركات عضلاني آدمي (تكنيك هاي بدن) به قول «مارسل موس» پديده اي فرهنگي اند، آنگاه رفتارهاي مشاركتي و ضد مشاركتي آدمي از همكاري ايثارگرايانه تا جنگ و ستيز خودخواهانه، بي شك اموري فرهنگي به شمار مي آيند. از سوي ديگر بين فرهنگ ها و آموزه هاي ديني ارتباطي دراز هنگام و متقابل وجود […]

آرشیو