فتوت نامه
  • کار در فتوت نامه های ایرانی به روایت دکتر فرهادی

    از هر کار معشوقه توان ساختن و عشق را در هر شغلی توان بردن» (ترکستان‌نامه) «بدان که حمالی کاری است که بزرگان دین از وی حساب بسیار گرفته‌اند. به واسطه آن‌که در حقیقت، غیرانسان کسی حمال بار امانت نیست…» فتوت‌نامۀ سلطانی   پیشینۀ پژوهش و اهمیت کار منابع کمیاب و ارزشمندی مربوط به پیشه‌وران فرهنگ […]

آرشیو