مشاركت
  • کار دکتر فرهادی «مردم شناسی آینده» است

     من خودم از نزدیک دکتر فرهادی را شاید فقط یکبار دیده باشم اما آقای فرهادی به عنوان یک مردم شناس ایرانی در فضای علوم اجتماعی ایران “حضور” دارد.ایشان به دنبال غربگرایی در مردم شناسی نبوده است. در حقیقت کسانی که به دنبال مردم شناسی غربگرا هستند نام انسانشناسی را بر فعالیتهای خود قرار می دهند […]

آرشیو