تعاونی های سنتی
  • گونه شناسی «یاریگریها» و تعاونیهای سنتی در ایران

    «…تعاونوا على البر و التقوى، و لا تعاونوا على الاثم و العدوان…» (قرآن کریم، المائده، آیه 3) «یاریگرى»و«تعاون»از ویژگیهاى جوامع سنتى است.جامعه سنتى ما نیز در گذشته و حال، و در موارد گوناگون و براى مقابله با دشواریهاى زندگى به چنین راه حلهایى نیازمند بوده و هنوز نیز هست. خست و خشونت طبیعت-شرایط اقلیمى و […]

آرشیو