همیاری
  • نقد آرا در تعاریف و نظریه های گونه شناسی یاریگری

    چکیده: یاریگری اصطلاحی بین رشته‏ای در علوم اجتماعی و زیستی است،که به دلیل ماهیت خاستگاه این‏ علوم و وجود فرضیه‏های زمینه‏ای و جهان‏بینی و جوهرهء رقابتی حاکم بر جوامع غربی،نسبت به اهمیت‏ فوق العاده‏اش در زندگی اجتماعی و حتی زیستی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.مسایل یاد شده و پیچیدگی فی نفسه پدیده‏های اجتماعی،ابهام‏ها و […]

  • گونه شناسی «یاریگریها» و تعاونیهای سنتی در ایران

    «…تعاونوا على البر و التقوى، و لا تعاونوا على الاثم و العدوان…» (قرآن کریم، المائده، آیه 3) «یاریگرى»و«تعاون»از ویژگیهاى جوامع سنتى است.جامعه سنتى ما نیز در گذشته و حال، و در موارد گوناگون و براى مقابله با دشواریهاى زندگى به چنین راه حلهایى نیازمند بوده و هنوز نیز هست. خست و خشونت طبیعت-شرایط اقلیمى و […]

آرشیو